Privacy Policy Kompas

Inleiding

Kompas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze website en/of diensten gebruikt maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kompas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kompas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Kompas. Kompas is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van Kompas geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kompas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht, diensten en/of uitnodigingen, denk aan:
  • Online aankoop;
  • Aankoop in de winkel;
  • Herstellen of het vermaken van een artikel;
  • Klachtenafhandeling;
  • Nabestellingen;
  • Klantenservice;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, denk aan:
  • We moeten de bestelling bij u kunnen afleveren via een transportservice;
  • Financiële afhandeling van retouren en klachten, wij moeten het aankoopbedrag retour kunnen storten op uw rekening;
  • Het vervolg kunnen geven aan een online afspraak (personal shopping).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/dienstverlening;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kompas de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straatnaam huisnummer;
 • Appartement, suite, unit etc. (optioneel);
 • Postcode;
 • Plaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Land;
 • Bijzonderheden/opmerkingen (niet verplicht).

Uw persoonsgegevens worden door Kompas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van:
  • Online aankoop: We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren;
  • Aankoop in de winkel: We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren;
  • Klachtenafhandeling: maximaal 1 jaar na afhandeling van de klacht;
  • Nabestellingen: maximaal 1 jaar na afhandeling;
  • Klantenservice (contactformulier): maximaal 1 jaar nadat de vraag/opmerking is behandeld.

Relatiebeheer

Kies je ervoor om een online account aan te maken dan bewaren we uw gegevens ook voor relatiebeheer. We koppelen uw (online) aankoop gegevens en uw klikgedrag online aan uw account. Zo kunnen we u gerichter informatie geven gebaseerd op uw wensen. Tevens kunnen we u uitnodigingen voor evenementen en/of aanbiedingen sturen. Deze extra informatie kan zijn via de post of email, maar ook in de winkel.

Zodra u uw account niet (meer) actief gebruikt, wordt uw profiel na vijf jaar verwijderd. Afmelden kan ook door een mail te sturen aan info@kompas.frl.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe collecties, bijzondere producten, aanbiedingen en inspiratie, kun je je inschrijven voor de Kompas nieuwsbrief. We registreren dan je naam en e-mailadres om je verzoek uit te voeren.

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Kompas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kompas de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Kompas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Op de website onder het kopje “klantenservice” kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Tevens bevindt zich onderaan iedere nieuwsbrief een link om u af te melden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Kompas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kompas de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door Kompas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna (dus ná beëindiging arbeidsovereenkomst) alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Kompas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de werving en selectie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Openstaande vacature.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kompas de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Pasfoto (niet verplicht);
 • Opleidingen;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door Kompas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Bij aanname gedurende een periode van 6 maanden;
 • Bij afwijzing maximaal 4 weken tot na afwijzing, of bij toestemming tot max. 1 jaar.

Deelnemen aan een actie of evenement

Voor sommige acties of evenementen hebben we extra hulp nodig. In dat geval delen we je gegevens met externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Verstrekking aan derden

De gegevens worden opgeslagen en verzonden op eigen beveiligde servers van Kompas of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de levering van de bestelde artikelen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Kompas van u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via info@kompas.frl Op basis van de resultaten kunnen wij, indien door u aangegeven, de gegevens aanpassen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Ook het geheel verwijderen behoort tot de mogelijkheden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Kompas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kompas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kompas of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Social media

Kompas  maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten. U kunt ons volgen op Facebook.

Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Kompas verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Als u via social media een vraag aan ons stelt dan bewaren we dat bericht en de accountnaam, zodat we kunnen reageren.

Ook benaderen we u soms om te vragen of we een foto van u mogen gebruiken voor marketingdoeleinden. We nemen contact met u op als u een foto post en daarin (producten van) Kompas vermeldt door te taggen of het gebruik van een hashtag. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet.

Kompas maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u ons volgt, geïnteresseerd bent in mode of dat u in een bepaalde regio woont. Op welke gegevens social media platforms verzamelen, heeft Kompas geen invloed. Dit staat vermeld in de voorwaarden van het social media platform en is vaak ook te beheren in de instellingen van uw social media profiel (zie bijvoorbeeld de algemene informatie over privacy op facebook).

Rechten omtrent uw gegevens

Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klanten zijn verplicht om Kompas van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Kompas geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Kompas bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Tevens kunt u zich uitschrijven door in te loggen op uw account. Of stuur een mail naar info@kompas.frl.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Aanpassingen in of het verwijderen van uw account kunt u doorvoeren door in te loggen op uw account of stuur een mail naar info@kompas.frl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Contactgegevens

Kompas

Rinia van Nautaweg 2

info@kompas.frl

058 – 256 36 68

K.v.K. nr. 01106295

BTW nr. 1021.88.312.B01